Konkurs MUSTANG EP

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „MUSTANG EP”

(dalej „Regulamin”)

 

 


§ 1

DEFINICJE

 

Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie przyjmują następujące znaczenie:

 

 1. Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „MUSTANG EP” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator” – firma MaxFloRec Sebastian Salbert z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Długiej 14, 43-190 Mikołów, posługująca się NIP-em 6351555896.
 3. Fan Page Organizatora na Facebooku” – oficjalny profil Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook działający pod adresem www.fb.com/maxflorec.
 4. Fan Page Organizatora na Instagramie” – oficjalny profil Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram działający pod adresem https://www.instagram.com/maxflorec/
 5. Fan Page Organizatora na TikToku” – oficjalny profil Organizatora w serwisie społecznościowym TikTok działający pod adresem www.tiktok.com/@maxflo_official.  
 6. MaxFloRecTV” – oficjalny kanał Organizatora w społecznościowym serwisie wideo YouTube działający pod adresem www.youtube.com/maxflorectv.
 7. Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie mająca ukończone co najmniej 16 lat i posiadająca aktywny adres mailowy.
 8. Zgłoszenie Konkursowe” – udostępniony przez Uczestnika za pośrednictwem jego mediów społecznościowych (Facebooka, Instagrama, TikToka) post ze zdjęciem lub filmem zawierającym ustaloną przez Organizatora treść w czasie obowiązywania konkursu. 
 9. Komisja Konkursowa” – osoby upoważnione przez Organizatora do nadzorowania prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz pozyskania od Zwycięzcy danych niezbędnych do przekazania mu Nagrody. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Vixen, Rahim i pracownik firmy fonograficznej MaxFloRec.
 10. Zwycięzca” – Uczestnik, który został wybrany przez Komisję Konkursową.
 11. Nagroda” – 10 pojedynczych zaproszeń na wyjazd na ranczo w towarzystwie Vix.N-a w wybrane przez Organizatora miejsce. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród osób, które w określonym przez Organizatora czasie w swoich mediach społecznościowych zamieszczą wpis o określonej formie i treści.

 

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs rozpoczyna się 29.04.2022, a kończy nie później niż 25.05.2022
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi po 25.05.2022.
 4. W przypadku zmiany jakiegokolwiek terminu zawartego w niniejszym Regulaminie Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie za pośrednictwem Fan Page'a Organizatora na Facebooku i Instagramie.
 5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. W przypadku niepełnoletnich Zwycięzców Konkursu, uczestnictwo w wyjeździe wiąże się z uprzednim przesłaniem na adres korespondencyjny Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentu) pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku niewysłania takiej zgody w terminie 1 tygodnia od dnia ogłoszenia zwycięzcy Organizator spośród poprawnie skonstruowanych postów social mediowych wyłoni nowego zwycięzcę. 
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, partnerzy życiowi, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, inne osoby tworzące z Organizatorem gospodarstwo domowe, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, a ponadto przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z tym związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 12. Warunkiem udziału w Konkursie jest publikacja konkursowego posta na prywatnym profilu social mediowym uczestnika i oznaczenie go odpowiednimi tagami, co umożliwi Organizatorowi zlokalizowanie posta. 
 13. Nieoznaczenie posta skutkować będzie niemożliwością jego odnalezienia, a w efekcie wykluczeniem z procesu wyłaniania zwycięzców. 
 14. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora.
 15. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 
 16. Uczestnik może wysłać Zgłoszenie Konkursowe wiele razy, za pośrednictwem kilku kanałów w czasie obowiązywania Konkursu. Uczestnik ma jednak szansę zwyciężyć tylko raz.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów audio-wideo dokumentujących udział w zwycięskim wyjeździe na Oficjalnym kanale Organizatora w społecznościowym serwisie wideo YouTube (MaxFloRecTV) oraz na Fan Page'u Organizatora na Facebooku, Instagramie i    Tik-Toku
 18. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody, Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie naruszenia niniejszego Regulaminu.
 19. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy: Facebook, YouTube i inne z nimi związane.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 21. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

 

 


§ 3

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

 

 1. w swoich mediach społecznościowych (Facebook, Instagram lub TikTok) udostępnić zdjęcie lub film, na którym zostanie udokumentowany sposób spędzania czasu przy MUSTANG EP (od 29.04–25.05.2022);  
 2. oznaczyć posta tagami: #mustangep #vixn #maxflo

 

 1. Spełnienie wszystkich warunków określonych w powyższym ustępie niniejszego Regulaminu stanowi Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu właściwego przeprowadzenia Konkursu.
 2. W terminie wskazanym §2 ust. 2. niniejszego Regulaminu Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę Konkursu.
 3. Zwycięzca wyraża zgodę na jednorazowe wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkować może wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

 


§ 4

NAGRODA W KONKURSIE I SPOSÓB JEJ PRZYZNANIA

 

 1. Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez wysłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem mediów społecznościowych Uczestnika i poprosi o przesłanie na podany przez Organizatora Adres Mailowy danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu.
 2. Zwycięzca ma obowiązek podania w wiadomości e-mail danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a w przypadku ich zmiany – do dokonania aktualizacji danych osobowych przed wydaniem Nagrody przez Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez niego ich stosownej aktualizacji.
 4. Jeśli Zwycięzca nie prześle swoich danych, o których mowa powyżej, w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora w ciągu 48 godzin, jego miejsce zajmuje kolejny Uczestnik, który udzielił poprawnej odpowiedzi i został wybrany przez Komisję Konkursową.
 5. Nagroda zostanie przyznana 10 Zwycięzcom w formie pokrycia kosztów weekendowego wyjazdu do wybranego przez Organizatora ośrodka z możliwością jazdy konnej. Udział w zabawie będzie wspólny dla całej grupy Zwycięzców i nastąpi w ustalonym odgórnie terminie. Grupa zostanie uzupełniona o Vix.N-a. 
 6. Organizator pokryje koszty noclegu w ośrodku oraz co najmniej jednego posiłku.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania nagrody innego rodzaju lub ekwiwalentu pieniężnego stanowiącego wartość Nagrody.
 8. Zwycięzca nie może przenieść swojego prawa do Nagrody na osobę trzecią.

 

 


§ 5

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 

Organizator w trakcie trwania Konkursu będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, iż nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie maxflosklep.pl/regulamin_konkursu_mustangep

 

 


§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Konkursu i wydaniem Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga formy pisemnej i przesłania takowego żądania na adres Organizatora podany w Regulaminie.

 

 

 

§ 7

REKLAMACJE

 

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi.
 2. Podpisana przez Uczestnika reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, i powinna zostać złożona nie później niż w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. O tejże decyzji składający reklamację zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od przyjęcia reklamacji. Informacja na ten temat zostanie przesłana tą samą drogą, którą Organizator otrzymał reklamację od Uczestnika.

 

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej                                                                                      maxflosklep.pl/regulamin_konkursu_mustangep przez cały czas trwania Konkursu. Ponadto Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne i inne nieleżące po jego stronie, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez Uczestnika jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 4. Wszelkie opłaty związane z użytkowaniem Internetu i udziałem w Konkursie ponosi Uczestnik.
 5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, a wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

 

 

 

§ 9

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 29.04.2022.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl